Beschrijving

Inwoners van Nederland in de leeftijd van 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd, moeten zelf hun kosten om te leven en te wonen kunnen betalen.

Als dat niet lukt, kunt u (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) recht hebben op een uitkering op grond van de Participatiewet (PW) òf de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

U kunt recht hebben op deze uitkering, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u woont rechtmatig in Nederland;
  • u staat bij de gemeente Oosterhout ingeschreven als inwoner van deze gemeente;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Woont u samen, bent u getrouwd of voert u met iemand een gezamenlijke huishouding? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van die persoon mee;
  • u kunt geen beroep doen op een andere uitkering of op andere inkomsten;
  • u zit niet in de gevangenis of in een huis van bewaring;
  • uw eigen vermogen (en/of dat van uw partner) komt niet boven een bepaalde grens uit;
  • u doet mee aan activiteiten die de gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

 

U bekijkt eerst de film Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan.

Kunt u de film Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan niet zien? Lees dan de tekst van de film Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan.

Als u na het bekijken van de film meent in aanmerking te kunnen komen voor een bijstandsuitkering, dan meldt u zich aan bij de gemeente Oosterhout via het digitale formulier Melding werkzoekende.

LET OP: u heeft hiervoor uw DigiD nodig! Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen.

Als de gemeente uw melding ontvangen heeft, bekijken zij samen met u of er geschikt werk voor u is. Met u worden diverse afspraken gemaakt om een werk te vinden. Deze afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak..

Als het niet lukt om binnen 3 weken werk te vinden, dan zal een procedure voor het beoordelen van een uitkering worden opgestart.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Oosterhout.

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmelden voor een bijstandsuitkering.