De gemeente Oosterhout en de Vereniging Belangen Oosteind werken samen aan de ‘Studie woningbouwlocaties’ voor het dorp Oosteind. De studie richt zich op het meest intensief bebouwd gebied van het dorp (en het lint) en de aangrenzende percelen. Het studiegebied strekt zich globaal uit van de N629 aan de westzijde tot aan de gemeentegrens met Dongen aan de oostzijde. Deze studie heeft tot doel om samen met inwoners en ondernemers te komen tot kansrijke woningbouwlocaties in het dorp. Hierbij staat het bouwen voor lokale behoefte en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp voorop. Bovendien kan woningbouw een impuls geven aan bestaande voorzieningen in het dorp.

Proces

In het voorjaar heeft een uitgebreide inventarisatie plaats gevonden om inzicht te krijgen in kansrijke ontwikkelingsrichtingen voor het dorp. Als onderdeel van deze inventarisatie zijn alle inwoners en ondernemers geraadpleegd door middel van een online bewonersenquête. De resultaten van de bewonersenquête en de analyse naar beleidsmatige, stedenbouwkundige, landschappelijke en milieukundige aspecten hebben geleid tot eerste denkrichtingen. Deze denkrichtingen laten zien op welke manieren je in Oosteind op een kwalitatieve manier woningen zou kunnen toevoegen, met behoud van de kwaliteit en identiteit van het dorp.

Bijeenkomst

In de zomer is de Vereniging Belangen Oosteind bijgepraat over de eerste denkrichtingen. In het Weekblad Oosterhout, BN De Stem en De Schakel is een inloopbijeenkomst op 12 oktober 2021 aangekondigd. Inwoners en ondernemers die eerder hebben aangegeven een actieve rol te willen vervullen in het vervolg van de studie hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen per e-mail. In totaal hebben circa 150 inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden de inloopbijeenkomst bijgewoond. Tijdens de inloopbijeenkomst konden de aanwezigen kennisnemen van de resultaten van de analyse en kregen zij inzicht in de eerste denkrichtingen. Deze denkrichtingen zijn geen definitieve invullingen van verschillende locaties en suggereren dit ook niet. Het zijn impressies die inwoners en ondernemers laten zien op welke manieren en onder welke voorwaarden woningbouw in Oosteind kan worden gerealiseerd.

Op basis van gesprekken met de aanwezigen en de meningen die achtergelaten zijn op speciale kaartjes, zijn deze denkrichtingen verder uitgewerkt tot definitieve denkrichtingen. De definitieve denkrichtingen zijn verwerkt in de studie.

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft op 21 december de studie vastgesteld. Door vaststelling van deze studie worden geen directe bouwmogelijkheden gecreëerd en de getoonde verkavelingen zijn slechts impressies (lees: één van de vele mogelijke invullingen). In welke vorm woningbouw in Oosteind in de toekomst vorm zal krijgen verdient dan ook nadere uitwerking. Door vaststelling van de studie bekrachtigt de gemeenteraad de kaders waarbinnen initiatiefnemers kunnen komen tot concrete planvoornemens. Over elk planvoornemen zal vervolgens afzonderlijk besluitvorming plaats moeten vinden door het College en de gemeenteraad. Klik op de link om de eindrapportage in te zien Eindrapport studie woningbouwlocaties Oosteind (36 MB).

Inventarisatie initiatieven

In de studie worden, onder voorwaarden, mogelijkheden voor woningbouw geboden aan inwoners, ondernemers en andere grondeigenaren. Per brief hebben wij iedereen verzocht om uw eventuele plannen voor 1 juli 2022 aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen door het intakeformulier (40 kb) in te vullen en te versturen aan: woningbouwoosteind@stantec.com. De gemeente zal alle ingediende plannen in één keer beoordelen. Elk plan wordt getoetst aan diverse criteria, zoals:

1.         De kaders uit de Studie Woningbouwlocaties Oosteind.
2.         De mate waarin het plan bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering van het dorp.
3.         De mate waarin het plan bijdraagt aan het in stand houden van het voorzieningenniveau.
4.         Of het plan past binnen de omgeving.
5.         Of ter plaatse voldaan wordt aan alle milieuregels.
6.         Of het plan past binnen de beleidsregels van zowel de gemeente als de provincie.

Uiteindelijk neemt het gemeentebestuur over elk ingediend initiatief een besluit. De initiatieven die positief worden beoordeeld kunnen volgend jaar verder worden uitgewerkt. Hierover worden te zijner tijd afspraken gemaakt met elke initiatiefnemer.