De gemeente Oosterhout en de Vereniging Belangen Oosteind werken samen aan de ‘Studie woningbouwlocaties’ voor het dorp Oosteind. De studie richt zich op het meest intensief bebouwd gebied van het dorp (en het lint) en de aangrenzende percelen. Het studiegebied strekt zich globaal uit van de N629 aan de westzijde tot aan de gemeentegrens met Dongen aan de oostzijde. Deze studie heeft tot doel om samen met inwoners en ondernemers te komen tot kansrijke woningbouwlocaties in het dorp. Hierbij staat het bouwen voor lokale behoefte en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp voorop. Bovendien kan woningbouw een impuls geven aan bestaande voorzieningen in het dorp.

Proces

In het voorjaar heeft een uitgebreide inventarisatie plaats gevonden om inzicht te krijgen in kansrijke ontwikkelingsrichtingen voor het dorp. Als onderdeel van deze inventarisatie zijn alle inwoners en ondernemers geraadpleegd door middel van een online bewonersenquête. De resultaten van de bewonersenquête en de analyse naar beleidsmatige, stedenbouwkundige, landschappelijke en milieukundige aspecten hebben geleid tot eerste denkrichtingen. Deze denkrichtingen laten zien op welke manieren je in Oosteind op een kwalitatieve manier woningen zou kunnen toevoegen, met behoud van de kwaliteit en identiteit van het dorp.

Bijeenkomst

In de zomer is de Vereniging Belangen Oosteind bijgepraat over de eerste denkrichtingen. In het Weekblad Oosterhout, BN De Stem en De Schakel is een inloopbijeenkomst op 12 oktober 2021 aangekondigd. Inwoners en ondernemers die eerder hebben aangegeven een actieve rol te willen vervullen in het vervolg van de studie hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen per e-mail. In totaal hebben circa 150 inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden de inloopbijeenkomst bijgewoond. Tijdens de inloopbijeenkomst konden de aanwezigen kennis nemen van de resultaten van de analyse en kregen zij inzicht in de eerste denkrichtingen. Deze denkrichtingen zijn geen definitieve invullingen van verschillende locaties en suggereren dit ook niet. Het zijn impressies die inwoners en ondernemers laten zien op welke manieren en onder welke voorwaarden woningbouw in Oosteind kan worden gerealiseerd.

Op basis van gesprekken met de aanwezigen en de meningen die achtergelaten zijn op speciale kaartjes worden de eerste denkrichtingen verder uitgewerkt tot definitieve denkrichtingen. De definitieve denkrichtingen worden verwerkt in de studie, die naar alle waarschijnlijkheid in december van 2021 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met de studie. Tevens heeft het college besloten dat zij de studie ter vaststelling wil voorleggen aan de gemeenteraad. Op 21 december zal de studie behandeld worden in de gemeenteraad. Het besluit en de bijbehorende rapportages zijn hier in te zien. Ook kunt u hier zien hoe de opmerkingen van inwoners en ondernemers verwerkt zijn in de studie. De studie bevat geen concrete plannen, maar beschrijft kaders waarbinnen toekomstige woningbouw in het dorp mogelijk is. Zo biedt de studie perspectief om Oosteind in de toekomst een fijn dorp te laten zijn om te wonen, werken en ontspannen. Na vaststelling door de raad kunnen initiatiefnemers zich bij de gemeente melden met concrete plannen die passen binnen de denkrichtingen en bijbehorende ontwerprichtlijnen. De haalbaarheid zal per plan bekeken worden, evenals de besluitvorming.