De Omgevingswet voegt verschillende wetten over onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen tot één wet. Deze nieuwe wet moet ontwikkelingen, en het behoud van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, eenvoudiger maken. De wet zou per ingang van 2021 in werking treden. Op 1 april 2020 heeft de minister bekend gemaakt dat de inwerkingtreding in verband met de Corona-crisis wordt uitgesteld. Nog niet bekend is wanneer de wet wel in werking zal treden.

De Omgevingswet bundelt maar liefst 26 bestaande wetten tot 1 wet, namelijk de Omgevingswet. Het betreft alle wetten die gaan over de “fysieke leefomgeving”. Denk hierbij aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen, het gebruik van gronden en gebouwen, et cetera. De Omgevingswet verplicht ook provincies, waterschappen en gemeenten om ieder hun regels die over de fysieke leefomgeving gaan, samen te voegen tot één regeling. De provincie doet dat in een zogenaamde Omgevingsverordening, het waterschap in een Waterschapsverordening en de gemeente in een Omgevingsplan.
Door het samenvoegen van de verschillende regels, wordt voor iedereen duidelijker en overzichtelijker welke regels er gelden. Ook zullen daardoor tegenstrijdige regels verdwijnen. Naast het samenvoegen van regels wil het Rijk met de nieuwe wet het aanvragen van omgevingsvergunningen makkelijker maken. Het het verlenen van deze vergunningen kan dan efficiënter en sneller verlopen.

Of de regels daadwerkelijk eenvoudiger te raadplegen zijn en het aanvragen van omgevingsvergunningen makkelijker wordt, zodat deze sneller worden verleend, is sterk afhankelijk van het “Digitaal Stelsel Omgevingswet”. Dit digitaal stelstel moet onder andere voorzien in een internetpagina waar iedereen de regels kan raadplegen en aanvragen voor een omgevingsvergunning kan doen. Ook moet dit digitaal stelsel het uitwisselen van gegevens vergemakkelijken en versnellen. Dit digitale stelsel is vergelijkbaar met het huidige Omgevingsloket Online, Activiteitenbesluit Internet Module en Ruimtelijkeplannen.nl.

 

Instrumenten gemeenten

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeente 4 instrumenten waarmee de gemeente haar taken voor de fysieke leefomgeving uitvoert. Dit zijn:
1. De omgevingsvisie;
2. Het programma;
3. Het omgevingsplan;
4. De omgevingsvergunning.

 

1. De Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen vast voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De gemeente stelt één Omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Vanwege de onderlinge verbondenheid tussen het fysieke en het sociale domein is de keuze gemaakt om beide domeinen integraal op te nemen in de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie worden voor beiden domeinen de belangrijkste opgaven benoemd. Opgaven waar we samen met de dorpen, wijken en buurten, na vaststelling van de Omgevingsvisie, verder invulling aan gaan geven.

Inmiddels is er veel werk verzet om te komen tot het ontwerp van de Omgevingsvisie. Zo zijn er sessies geweest met de raad en het college. En zijn er medio 2020 gesprekken gevoerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden. Hierbij hebben 44 verschillende organisaties deelgenomen aan 20 verschillende gesprekstafels. Daarnaast hebben 23 organisaties schriftelijk hun bijdrage geleverd.

Op 23 november 2020 heeft het college kennis genomen van alle informatie die is opgehaald en op basis daarvan is besloten de Omgevingsvisie op onderdelen aan te passen en met ingang van 7 januari 2021 gedurende 6 weken als ontwerp ter inzage te leggen. Onlangs is besloten deze termijn met vier weken te verlengen, tot donderdag 18 maart 2021. Gedurende deze termijn van ter inzage legging kan eenieder via een zienswijze zijn mening geven over het ontwerp van de Omgevingsvisie. Naast een bekendmaking in het weekblad Oosterhout, de Staatscourant en onze eigen internetpagina, hebben ook de stakeholders een e-mail gekregen waarin dit is aangekondigd.

Nadat de termijn van ter inzage legging is afgerond, worden de zienswijzen samengevat en voorzien van een conceptreactie. Deze conceptreactie wordt samen met de zienswijzen voorgelegd aan het college, die het vervolgens ter besluitvorming aanbieden aan de raad. Op het moment dat dit bij de raad voorligt en de raad daarover heeft besloten, is de Omgevingsvisie (al dan niet gewijzigd) vastgesteld. Gezien de hoeveelheid werk wat hiermee gepaard gaat, verwachten wij u rond de zomer van dit jaar te kunnen beschikken over een vastgestelde Omgevingsvisie.

 

2. Het programma

De gemeente kan het strategische beleid uit haar Omgevingsvisie uitwerken in programma’s. Dit kan per onderwerp of per gebied. En kan variëren van een beleidsregeling tot een uitvoeringsprogramma tot zelfs een subsidieregeling. Je kan dit vergelijken met de huidige situatie, waarbij het strategisch beleid is verwoord in de Structuurvisie (straks Omgevingsvisie) en een uitwerking daarvan in de Mobiliteitsvisie of bijvoorbeeld de Detailhandelsvisie (straks “programma mobiliteit” of “programma detailhandel”). Ook is in de wet geregeld dat alle bestaande beleidsdocumenten, visies, uitvoeringsprogramma’s, et cetera bij inwerkingtreding van de wet vanzelf een “programma” worden. Deze blijven dus gelden nadat de wet in werking is getreden.
De gemeente Oosterhout wacht niet met het actualiseren van haar beleid, visies, et cetera totdat de Omgevingswet in werking treedt. Als er een noodzaak of wens is om iets aan te passen dan wordt dat gedaan. Nu zal dat nog gebeuren onder de noemer visie, beleid, beleidsregel, et cetera. Na inwerkingtreding van de wet onder de noemer programma.

 

3. Het Omgevingsplan

Het Omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die een gemeente heeft. Een Omgevingsplan is te vergelijken met een bestemmingsplan waaraan regels uit andere verordeningen zijn toegevoegd die de fysieke leefomgeving betreffen. Denk hierbij aan de regels voor een uitritvergunning uit de Algemene Plaatselijke Verordening.
De wet verplicht gemeenten om uiterlijk 2029 voor haar hele grondgebied Omgevingsplannen te hebben vastgesteld. Tot het moment dat er een Omgevingsplan voor een gebied is vastgesteld, geldt het bestemmingsplan en andere lokale regels zoals de Algemene Plaatselijke Verordening.
Nadat de Omgevingswet in werking treedt wil de gemeente een Omgevingsplan in procedure brengen. Tot die tijd worden de huidige bestemmingsplannen geactualiseerd, zodat ze eind 2020 dagvers zijn en een goede basis bieden voor de toekomstige Omgevingsplannen.

 

4. De Omgevingsvergunning

Met een Omgevingsvergunning kan de overheid toestemming verlenen om één of meer activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren. Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer (inwoner, bedrijf, overheid) echter een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd of zelfs een vergunning aanvragen. Of dit zo is kan de initiatiefnemer nagaan via internet (het digitaal stelsel Omgevingswet). En zo ja, dan kan ook via dezelfde internetpagina een melding worden ingediend of een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Door deze wet gaat voor een aantal bouwactiviteiten de technische toets op een vergunningaanvraag en het toezicht tijdens de bouw, naar private partijen.
Op deze pagina kunt u lezen hoe een aanvraag voor een bouwvergunning in zijn werk gaat  zodra de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking zijn getreden.

Voor meer informatie over de Omgevingswet verwijzen wij u naar: www.omgevingswetportaal.nl of https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/